You are currently viewing Handel w niedzielę – komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Handel w niedzielę – komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu 24 lutego br. Polska stanęła w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. W wyniku tego codziennie na teren naszego kraju, w szczególności przez przejścia graniczne zlokalizowane na terenie przygranicznych województw lubelskiego i podkarpackiego, przybywali w niespotykanej dotąd liczbie migranci zmuszeni do opuszczenia swojego kraju.

W związku z tymi wydarzeniami, w warunkach nadzwyczajnych należało poszukiwać wszelkich możliwych rozwiązań w celu zapewnienia potrzebującym natychmiastowej i wszechstronnej pomocy. Dlatego w dniu 27 lutego br. ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ze względu na  wystąpienie stanu wyższej konieczności, popłynął apel o otwarcie sklepów w województwie podkarpackim i lubelskim. Jednak jak wynika z posiadanych przez resort pracy informacji, po upływie ponad 2 miesięcy od skierowania tego apelu, sytuacja na terenie tych województw ustabilizowała się, a liczba uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski uległa znacznemu zmniejszeniu.

W ostatnim czasie do resortu pracy napływają sygnały, pochodzące  w szczególności od pracowników branży handlowej z dwóch ww. województw, którzy – mimo zasadniczej zmiany sytuacji w ostatnich tygodniach – wciąż angażowani są do pracy w placówkach handlowych w niedziele.

W związku z tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że obowiązująca ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zawiera zamknięty katalog rodzajów placówek handlowych, które mogą funkcjonować w niedziele i święta, powierzając prace w te dni pracownikom.

Obecnie nie mamy już do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, która uzasadniałaby otwarcie sklepów na terenie tych województw, niezależnie od wyjątków przewidzianych w tej ustawie.

W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący handel w niedziele i święta, także w województwach podkarpackim i lubelskim, muszą liczyć się z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy i ewentualnymi karami, w przypadku stwierdzenia naruszeń. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/handel-w-niedziele–komunikat-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej